Patterns

Amazon Waterlily, Botanic Gardens, Adelaide
Public Library. Seattle
Public Library. Seattle
Wharves, Columbia River, Astoria
Art deco, Seaside
Stonefield Beach, Oregon
Stonefield Beach, Oregon
Bandon beach. Oregon